Aydınlatma Metni

Trinexis Biişim ve Danışmanlık Hizmetleri L.T.D. Ş.T.İ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ (Drikinciel)

 

 1. Veri Sorumlusu

Hakkınızdaki bilgilerin nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını önemsediğinizi biliyoruz. Bunu dikkatli ve hassas bir şekilde yapacağımız konusunda bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni (“Drikinciel Aydınlatma Metni”) ile Drikinciel Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. (‘’Drikinciel” veya “Şirket’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz. 

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Şirket ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve/veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır:

 

 1. Drikinciel’ya ait internet sitesi veya mobil uygulama (birlikte ‘’Drikinciel Platformu’’) üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz üyelikler ve sohbet ve/veya mesajlaşma içerikleri dahil tüm ziyaretleriniz vasıtasıyla,
 2. Çağrı Merkezi’ne sözlü olarak ya da Müşteri Hizmetleri e-posta adresine yazılı olarak iletilen talep ve şikâyetler vasıtasıyla,
 3. Şirket’e ait sosyal medya kanalları vasıtasıyla,
 4. Şirket’in müşterilerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde ve anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.

 

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir: 

 

 1. Açık rızasının bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi, 
 5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 8. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

 1. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızasına binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Şirket tarafından işlenmektedir:

 

 1. Müşterilerin Drikinciel Platformu üzerinden üyeliklerinin sağlanması, yürütülmesi (giriş yapılması faaliyeti de dahil olmak üzere) ve temin edilen bilgilerin doğrulamasının yapılması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi (telefon numarası dahil olmak üzere), işlem güvenliği bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere), görsel ve işitsel kayıt bilgisi (müşterinin görüntüleri dahil olmak üzere), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 2. Müşteriler tarafından Drikinciel Platformu’nda bulunan ürünlerinin alınmasına, satılmasına ve listelenmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve ilan listeleme sayfası veya öne çıkarma özelliklerinin satışının yapılması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi (telefon numarası dahil olmak üzere), müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere), işlem güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında, gerekmesi halinde fatura düzenlenmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere)), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 4. Şirket’e ait sosyal medya kanallarında (Instagram, Twitter, Youtube vb. dahil olmak üzere), Şirket’e ait showroomlarda bulunan çevrimdışı mağaza içi televizyonlarda ya da Şirket tarafından gerçekleştirilecek halkla ilişkiler (PR) etkinliklerinde gösterilmek üzere veya Şirket iç bilgilendirmesinde kullanılması amacıyla müşteriler ile yapılan fotoğraf ve video çekimleri ve röportaj süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere), görsel ve işitsel kayıt bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)   
 5. Reklam/kampanya/promosyon, ürün pazarlama süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında bilgilerimin (Şirket’in Drikinciel ve Otoplus dahil tüm markaları için) elektronik ticari iletilerin gönderilmesi (telefon, SMS, MMS, e-posta (matbu veya kişiselleştirilmiş) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere), işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 6. Pazarlama analiz çalışmaları, alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek matbu ve/veya segmentasyon yolu ile kişiselleştirilmiş pazarlama, her türlü Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) aktiviteleri ile tüm müşteri süreçleri ile ilgili geri bildirim alınması ve araştırma yapılması amacıyla (müşteri memnuniyet anketleri dahil) her türlü anket ve araştırma süreçlerinin ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi bilgilerimin (Şirket’in Drikinciel ve Otoplus dahil tüm markaları için) (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere), işlem güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 7. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin talep/şikâyetlerinin takibinin sağlanması (Şirket’in Drikinciel ve Otoplus dahil tüm markaları için)  (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finans bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere)), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması) 
 8. Müşterilerle yürütülen tüm süreçlere yönelik olarak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, her türlü hukuka aykırılık faaliyetin (dolandırıcılık ve benzeri faaliyetler dahil olmak üzere) ve Şirket’i zarara uğratabilecek faaliyetin tespiti ve önlenmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere), hukuki işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, meşru menfaat)
 9. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, müşteri işlem bilgisi (araç bilgileri dahil olmak üzere), finans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi, hukuki işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi)

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, Kişisel Verilerinizi, açık rızasına binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (Bölüm 4’te belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) Şirket grup şirketlerine, yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta, güvenlik, yazılım, pazarlama (kullanıcı deneyimi (UX) ve pazar araştırma ajansları dahil), hukuk,  lojistik ve vergi benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık ve destek firmalarına, işbirliği yapılan finansal kuruluşlara, pazarlama amacıyla işbirliği yapılan sosyal medya şirketlerine ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, e-fatura, e-arşiv hizmeti sağlanması, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), ve bulut bilişim, yedekleme desteği veren firmalar ve benzeri), hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.  

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirket’ten talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu : Trinexis Biişim ve Danışmanlık Hizmetleri L.T.D. Ş.T.İ.

E- posta adresi : privacy@drikinciel.com.tr

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kabul Et seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir, Reddet seçeneği ile zorunlu çerezler haricindeki tüm çerezleri reddedebilirsiniz.